Соопштенија


Дата Име на соопштението Преземи
31.05.2022 Одлуки од акционерското собрание
31.05.2022 Записник од годишното собрание на акционери
31.05.2022 Годишно известување за 2021 година
29.04.2022 Јавен повик за 2022 година
15.04.2021 Лице за контакт со инвеститори
29.06.2020 ЈАВЕН ПОВИК за одржување на годишно собрание на акционери
29.06.2020 ЗАПИСНИК од седница на Управен одбор 2019
29.06.2020 Годишно известување за 2019
29.06.2020 Звршна сметка за 2019
22.04.2019 ЈАВЕН ПОВИК за одржување на годишно собрание на акционери
08.05.2015 ЈАВЕН ПОВИК за одржување на годишно собрание на акционери
17.07.2014 ЈАВЕН ПОВИК за одржување на собрание на акционери
30.05.2014 ЈАВЕН ПОВИК за одржување на годишно собрание на акционери
31.12.2013 ТП „Ревизор Бабамов“
23.04.2013 Ревизорски извештај 2012
23.04.2013 Акционерска книга
23.04.2013 ЈАВЕН ПОВИК за одржување на годишно собрание на акционери
23.04.2013 Биланс на успех
23.04.2013 Биланс на состојба
23.04.2013 СПК - Струкатура на приходи по дејности
07.05.2012 ЈАВЕН ПОВИК за одржување год.ак.собрание на 26.05.2012 год.на акционерите на АД Оранжерии Хамзали.
20.09.2011 Повик за акционерско собрание
05.05.2011 ЈАВЕН ПОВИК за одржување год.ак.собрание на 25.05.2011 год.на акционерите на АД Оранжерии Хамзали.