Добредојдовте на официјалната страна на АД Оражерии


АД ОРАНЖЕРИИ с. Хамзали општина Босилово, Струмица е Акционерско Друштво чија претежна дејност е производство на раноградинарски култури : разни сорти на домати, краставици, блага пиперка, лута пиперка, зелка, компир, жито и др.

Произлезено е од трансформацијата и делбата на АДМС ЗИК Струмица - Струмица и е еден од неговите правни наслендици. Работи врз основа на Законот за трговски друштва, сопствениот Статут и на начин и услови како што е запишано во Трговскиот регистар. Уписот на основањето е извршен на 15.02.2002 година од Основниот суд во Штип под трег.бр. 103/2002. Последните промени во Друштвото се извршени на 07.05.2002 година со одлука за проширување на предметот на работење заведена под бр.03-411.